Lekh Lekha 5769

Lekh Lekha 5769 Thème : LA EMOUNA Guemara Bera’hot daf 48b : dans le Bircat Hamazon on doit mentionner le Brit avant la Torah. Perek 15, […]